Comentários do leitor

Khoản tài trợ này được phân bổ cho Dự án chung cư 789 Xuân Đỉnh

por La Quang Quang Tien (2017-06-13)

 |  Publicar resposta

Khoản tài trợ này được phân bổ cho Dự án chung cư 789 Xuân Đỉnh Phát triển các đô thị loại vừa (MCDP). Mục tiêu của dự án nhằm cải tạo hạ tầng giao thông tại khu vực đã có đường giao thông nhưng chất lượng kém, các khu vực chưa có đường giao thông và các khu vực chưa kết nối được với mạng lưới giao thônIncluir comentário